Dom i mieszkanie

1. Obowiązki właściciela domu
Podstawowym obowiązkiem właściciela jest utrzymanie budynku we właściwym stanie technicznym. Okresowe obowiązki narzucają odpowiednie przepisy prawa budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

Najważniejsze obowiązku właściciela domu to:
• kontrola okresowa stanu technicznego instalacji gazowych, która powinna być przeprowadzana przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych (w tym jej szczelności); kontrolę wykonuje się raz w roku
• kontrola okresowa przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych), którą powinny przeprowadzać:
1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów
2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych; kontrolę wykonuje się raz w roku

• kontrola okresowa instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, która powinna być przeprowadzona przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych; kontrolę wykonuje się co 5 lat
• kontrola okresowa stanu technicznego kotłów:
1) opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW; kontrolę wykonuje się raz na 2 lata
2) opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem; kontrolę wykonuje się raz na 4 lata; Kontrola stanu technicznego powinna być przeprowadzona przez osobę posiadającą uprawnienia w odpowiedniej specjalności.
• czyszczenie okresowe przewodów kominowych (dymowychi spalinowych):
1) od palenisk opalanych paliwem stałym; kontrolę wykonuje się raz na 3 miesiące
2) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym; kontrolę wykonuje się raz na 6 miesięcy;
• Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, obiektach budowlanych, budownictwa zagrodowego i letniskowego nie wymagają kwalifikacji kominiarskich
Dobre praktyki właściciela domu:
• utrzymywanie we właściwym stanie technicznym dachu nieruchomości. Obowiązek ten jest zawężony do osób, które są odpowiedzialne za stan techniczny budynku, a w szczególności właściciela bądź posiadacza, a także współwłaściciela i współposiadacza nieruchomości, która nie posiada zarządcy. Obowiązek ten ograniczony jest do widocznych uszkodzeń dachu, które są możliwe do stwierdzenia na podstawie jego oględzin niewymagających wejścia na dach, w szczególności przez kontrole wewnętrznej strony poszycia dachu czy lustracji z zewnątrz budynku. Bardzo istotna jest również dbałość o prawidłowy stan instalacji odprowadzających wodę, takich jak rynny czy rury spustowe
• regularna kontrola kotłów centralnego ogrzewania, aby zapewnić sprawne i bezpieczne funkcjonowanie, co wpływa na niższe koszty eksploatacji bieżącej, zmniejsza również emisję szkodliwych dla środowiska tlenków azotu zawartych w spalinach
• dbanie o stan otoczenia domu i porządek na posesji, a także wokół niej. Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (śniegu, lodu i sopli), także z własnego dachu i innych elementów znajdujących się na posesji

Dom czy mieszkanie to jedna z najważniejszych inwestycji w życiu dlatego warto mieć je dobrze ubezpieczone.

Co możesz ubezpieczyć?
- dom/ lokal w budowie
- dom
- mieszkanie
- domy/ lokale/ garaże/ budynki gospodarcze, w których prowadzona jest działalność gospodarcza ( max 50% powierzchni)
- domy i mieszkania na wynajem
- domy letniskowe
- nagrobki
- fotowoltaikę